Anslagsansökning


Att ansöka om anslag

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vill bidra till bättre miljö och trivsel på sjukhuset och stödja ”det friska hos det sjuka barnet”.

Stiftelsen skall
  • Skapa trivsel
  • Underlätta sjukhusvistelse
  • Påskynda habilitering
  • Stödja utbildning, utveckling och forskning
  • Stiftelsen skall inte ge stöd till sjukhusets normala drift
Målgrupperna är
  • Barnen och ungdomarna
  • Familjerna
  • Personalen
Exempel på projekt/åtgärder som fått stöd

Insamlingsstiftelsen har givit stöd till projekt och aktiviteter av vitt skilda slag. Ofta har dessa varit av nyskapande karaktär. Det har varit större sjukhusövergripande projekt som t ex clowner, DUNDER, läkande trädgårdar, Sinnenas rum och Kliniskt Tränings-Centrum. Det finns även många exempel på projekt inom skilda enheter såsom ungdomsrum, Brännskade Spa, datortek och i vissa fall väntrumsmöblering.

Att ge stöd till att motivera och utbilda personal i att ta ännu bättre hand om våra patienter och deras anhöriga är också ett led i Insamlingsstiftelsens aktiviteter. Det bör då gälla sådant som går utöver vanlig vidareutbildning och verkligen underlättar barnens sjukhusvistelse och påskyndar deras habilitering. Det kan även röra sig om utbildning och erfarenhetsutbyte som utvecklar personalens förmåga att ge extra stöd, trygghet och stimulans till patienterna.

Begränsningar i Stiftelsens stöd

De medel som Insamlingsstiftelsen delar ut ska inte användas till utrustning, aktiviteter eller utvecklingsprojekt som egentligen ska finansieras via ordinarie sjukvårdsbudget. Då donatorer önskar donera specifikt till medicinsk forskning samarbetar Stiftelsen med befintlig bedömningsgrupp för utannonsering och sakkunnigbedömning. Stiftelsen ger stöd till kongress- och studieresor endast om de ingår som del i projekt som Stiftelsen tidigare beslutat ge stöd.

Vem kan söka medel?

Initiativ kan komma från alla medarbetare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Ansökan skall vara avstämd med VEC eller VC, som med sin underskrift skall bekräfta att initiativet är genomförbart och angeläget och kommer att genomföras om det beviljas stöd av Stiftelsen. Även sjukhusledningen kan anhålla om stöd för övergripande projekt och Stiftelsen kan själv initiera dialog om insatser som den ser som angelägna.

Stiftelsens uppdrag och mål enligt §2 i stadgarna

Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns vård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsens medel får dock inte användas för barn- och ungdoms-sjukhusets normala drift. Stiftelsen skall i stället stödja särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Stöd kan lämnas till barnen och deras föräldrar i anslutning till vården. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning lämnas till anställda och personalgrupper inom barn- och ungdomssjukhuset. Stöd kan utgå antingen som penningbidrag eller genom att stiftelsen överlämnar lämplig gåva via sjukhushuvudmannen för barn- och ungdomssjukhuset.

Alla ansökningar görs i ett digitalt webbaserat system.

Anledningen till detta är att det underlättar hanteringen av ansökningarna från att de lämnas in till beslut meddelas.  Skicka ett mail till: madeleine@barnsjukhuset.se  för att få instruktioner för ansökan.

OBS! OBS! OBS!

När du fyller i den webbaserade ansökan finns en rubrik som heter Referenser. Där skall du skriva i verksamhetschefens och vårdenhets- /enhetschefens namn, telefon och e-postadress. Därmed försäkrar du att dessa båda personer är informerade om att den specifika ansökan till Stiftelsen har skickats in. Om detta inte är ifyllt kommer ansökan ej att behandlas.

Välkommen med din ansökan!

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Torpagatan 26
416 74 Göteborg